Archive page

Volume: 2; Number: 1
Razlika u tjelesnoj temperaturi mjerenoj na membrani timpani, aksilarno i infracrvenim toplomjerom u pulmoloških intenzivnih bolesnika


https://doi.org/10.24141/2/2/1/4

Kornelija Erdelja ; Klinika za plućne bolesti Jordanovac, Zagreb, Hrvatska

Snježana Čukljek ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Janko Babić ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

PDF

Sažetak
Uvod. Mjerenje tjelesne temperature u bolesnika u jedinici intenzivne skrbi standardni je postupak koji daje brzi uvid u stanje bolesnika i u eventualne promjene stanja. Mjerenje se provodi na različitim mjestima i uz pomoć različitih toplomjera. Bolesnici u jedinicama intenzivne skrbi hemodinamički su nestabilni, podvrgnuti raznim invazivnim metodama te tjelesna temperatura pokazuje moguće promjene u stanju bolesnika.

Cilj. Cilj istraživanja bio je utvrditi postoje li razlike u izmjerenim vrijednostima tjelesne temperature ovisno o načinu mjerenja, i to u vrijednostima izmjerenima aksilarno, na membrani timpani i infracrvenim toplomjerom na čelu bolesnika ovisno o dobi, spolu i dijagnozi bolesnika.

Ispitanici i metode. Istraživanje je provedeno na odjelu intenzivne skrbi Klinike za plućne bolesti Jordanovac u razdoblju od 2. siječnja do 2. srpnja 2017. Autorica istraživanja samostalno je mjerila tjelesnu temperaturu svim ispitanicima u svojoj smjeni. U istraživanje je uključeno sto bolesnika. Primijenjena je deskriptivna statistika (mjere centralne tendencije (aritmetička sredina, medijan, mod) i mjere varijabiliteta (standardna devijacija, minimum i maksimum), a rađena je i jednosmjerna analiza varijance (ANOVA) na ponovljenim mjerenjima (One-way Repeated Measures ANOVA).

Rezultati. Utvrđena je statistički značajna razlika u izmjerenim vrijednostima tjelesne temperature između vrijednosti dobivenih infracrvenim toplomjerom na čelu bolesnika, koje su bile više u odnosu na izmjerene aksilarno i na membrani timpani kod bolesnika muškog spola, bolesnika mlađih od 71 godinu i kod bolesnika oboljelih od KOPB-a.

Zaključak. Važno je odabrati odgovarajući način mjerenja tjelesne temperature uzimajući u obzir osobitosti i kliničko stanje pacijenta te prednosti i nedostatke pojedinog postupka mjerenja. Često je potrebno kombinirati ili ponavljati postupke mjerenja kao bismo bili u potpunosti sigurni u dobivenu vrijednost. Kod bolesnika u pulmološkim jedinicama intenzivnog liječenja preporučili bismo aksilarno mjerenje tjelesne temperature.

Ključne riječi
tjelesna temperatura; membrana tympani; aksilarno; infracrveni toplomjer