Archive page

Volume: 1; Number: 1
Djelotvornost biološke povratne sprege (biofeedbacka) kao konzervativne metode liječenja stresne urinarne inkontinencije kod žena


https://doi.org/10.24141/2/1/1/9

Ana Marija Hošnjak ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Sanja Ledinski Fičko ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Martina Smrekar ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Boris Ilić ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Marina Jurić ; Klinika za dječje bolesti Zagreb, Hrvatska

PDF

Sažetak
Cilj je ovog rada sustavnim pregledom literature utvrditi svrhu i djelotvornost primjene biološke povratne sprege (engl. biofeedback) kod liječenja stresne inkontinencije.

Materijali i metode. Pretraživanjem baze podataka MEDLINE pronađeni su članci povezani s metodom liječenja inkontinencije biofeedbackom. Ključne riječi prema kojima se pretraživala baza bile su: „biofeedback”, „žene”, „stresna urinarna inkontinencija”. U analizu su bili uključeni samo recenzirani, u cijelosti objavljeni članci, s rezultatima liječenja stresne urinarne inkontinencije (SUI) s pomoću biofeedbacka kod žena u dobi od najmanje 18 godina, iz svih dijelova svijeta, bez obzira na to u kojem se okuženju odvijala terapija. Kriteriji uključivanja bili su izvorna istraživanja ne starija od pet godina i pisana na engleskom jeziku.

Rezultati. Pretražujući bazu s ključnim riječima pronađena su ukupno 123 članka. Daljnjom analizom utvrđeno je da ih 32 odgovara kriterijima pretraživanja. U konačnu analizu uvršteno je pet radova. Analizirane studije bile su iz različitih dijelova svijeta: Egipat, Poljska, Kina, Malezija i Japan. Dva su članka iz 2013. i 2015. godine, a jedan iz 2016. godine. Tri studije procjenjivale su učinkovitost terapije biofeedbackom u usporedbi s Kegelovim vježbama, a dvije studije u usporedbi s elektrostimulacijom.

Zaključak. Iako gotovo sve studije (četiri od pet analiziranih) izvještavaju o pozitivnom utjecaju terapije biofeedbackom u liječenju stresne inkontinencije, potrebna su daljnja istraživanja na homogenijoj skupini i sa standardiziranim protokolima.

Ključne riječi
stresna urinarna inkontinencija; biofeedback; žene