Archive page

Volume: 1; Number: 1
Učestalost komplikacija u bolesnika liječenih sadrenom udlagom u objedinjenim hitnim bolničkim prijemima četiriju bolnica


https://doi.org/10.24141/2/1/1/7

Mario Gašić ; GH Našice

Harolt Placento ; GH Našice

Zvjezdana Gvozdanović ; GH Našice

Marijana Neuberg ; Sjever University

Mario Djuran ; GH Varaždin

Kristina Tičić ; GH Našice

PDF

Sažetak
Ciljevi. 1. Utvrditi učestalost komplikacija u bolesnika liječenih sadrenom udlagom u OHBP-ima.

2. Utvrditi postojanje povezanosti komplikacija u bolesnika liječenih sadrenom udlagom u OHBP-ima s iskustvom prijašnjeg rada u kirurškim gipsaonicama.

Hipoteza. Učestalost komplikacija kod bolesnika liječenih sadrenom udlagom u OHBP-ima kojima su imobilizaciju postavljali medicinske sestre ili medicinski tehničari s prijašnjim iskustvom rada u kirurškim gipsaonicama manja je nego u bolesnika kojima su imobilizacije postavljali medicinske sestre ili medicinski tehničari educirani za potrebe gipsanja u OHBP-ima.

Materijali i metode. Istraživanje: travanj i svibanj 2015. godine u OB-u Našice, KBC-u Osijek, ŽB-u Čakovec i OB-u Dr. Tomislav Bardek Koprivnica. Uzorak: 153 bolesnika i 34 medicinske sestre / medicinska tehničara. Instrumenti istraživanja: dva anonimna anketna upitnika kreirana za potrebe istraživanja. Primijenjena je deskriptivna i neparametrijska statistička obrada, razina značajnosti postavljena je na α = 0,05.

Rezultati. Dekubitus različitog stupnja javlja se kod 8,9 % ispitanika druge skupine, u prvoj skupini ta komplikacija nije zabilježena. Sadrene su udlage u prvoj skupini adekvatne u 86,7 % slučajeva, a u drugoj su skupini neadekvatne u 59 % slučajeva.

Zaključak. Hipoteza je potvrđena.

Ključne riječi
OHBP; sadrena udlaga; imobilizacija; edukacija; komplikacije