Archive page

Volume: 1; Number: 1
Stavovi i mišljenja patronažnih medicinskih sestara o otpusnom pismu zdravstvene njege i suradnji s bolničkim medicinskim sestrama


https://doi.org/10.24141/2/1/1/4

Kristina Hanžek ; University hospital centre Zagreb

PDF

Sažetak
Cilj: Istražiti mišljenja i stajališta patronažnih sestara o otpusnom pismu zdravstvene njege (OPZNJ) kao obliku suradnje s bolničkim medicinskim sestrama u svrhu unapređenja njihove suradnje.

Metode: Ukupno je sudjelovalo 27 patronažnih sestara zaposlenih u dva doma zdravlja u gradu Zagrebu. Održane su četiri rasprave u fokusnoj skupini, uz vodstvo moderatora te opservaciju istraživača. Pred sudionike su bile iznesene izjave i pitanja otvorenog tipa, na koja su bili potpuno slobodni izraziti svoje osobne poglede, misli, stajališta i brige. Podaci su analizirani po načelima jednog od najutjecajnijih modela kvalitativne analize podataka, autora Glasera i Straussa.

Rezultati: Iz analize podataka proizašle su četiri glavne teme: 1) poznavanje OPZNJ-a; 2) obilježja postojećeg OPZNJ-a; 3) elementi suradnje patronažnih sestara s bolničkim medicinskim sestrama putem postojećeg OPZNJ-a; 4) preporuke za unapređenje OPZNJ-a.

Zaključak: Rutinsko izdavanje OPZNJ-a za svakog bolesnika u kojeg je indiciran nastavak provođenja zdravstvene njege nakon otpusta pridonosi boljoj suradnji medicinskih sestara na različitim razinama zdravstvene skrbi, ističe ulogu medicinske sestre u racionalnom planiranju i organizaciji skrbi, što je najvažnije, osigurava racionalnu, neprekinutu, holističku i kvalitetnu zdravstvenu njegu svakoga pojedinog bolesnika.

Ključne riječi
patronažne sestre; otpusno pismo zdravstvene njege